Index - Fisio360

Técniques Corrents Electroteràpia

Les corrents es poden diferenciar amb dos grans grups: corrents continues o galvàniques i variables.

La corrent galvánica es defineix com aquella en la que l’intensitat de corrent és constant durant l’aplicació.

La corrent variable pot ser de baixa o de mitja freqüència, diferenciant els seus efectes segons s’utilitzin, podent ser fonamentalment analgésica o excitomotora.

Efectes
  • Analgèsia
  • Estimulació muscular
  • Reducció de l’edema
  • Acceleració de la inervació
  • Estimulació del metabolisme
  • Millora de la circulació
  • Activació de la liposi
  • Resistència, reforç i relaxació
Aquesta tècnica està disponible en els següents centres: